Integritetspolicy

Allmänt om Ergostore’s Integritetspolicy
Din personliga integritet och den information som du delar med oss är viktig för oss. Därför vill vi att du ska känna till och förstå hur vi använder och skyddar den information som vi samlar in om dig. I denna integritetspolicy redogör vi för vilken information som vi samlar in från dig och hur den lagras och behandlas. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, leverera det du har efterfrågat, förbättra våra tjänster och för att tillhandahålla annan information och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Inom Ergostore Europe så behandlar och lagrar vi dina uppgifter i följande bolag:
-
Ergostore Europe AB, org. nr. 559281-1250

Har du själv lämnat dina personuppgifter till oss, så är det dessa uppgifter du lämnat till oss som behandlas, dvs. oftast namn, telefonnummer och mailadress. För det fall vi inte mottagit Personuppgifterna från dig för det aktuella Ändamålet har vi fått del av uppgifterna i utövandet av något av våra andra Ändamål eller vår verksamhet i övrigt, t.ex. vid anmälan till eller på ett event, när du laddat ned ett dokument, när du anmält intresse till en kampanj, ur allmänt tillgängliga källor eller för att vi funnit det bolag du representerar intressant. I samband med vissa utskick behandlar vi dock våra besökares personuppgifter och även vissa andra individers personuppgifter. De ändamål (”Ändamålen”) vi vill uppnå och de rättsliga grunder vi har för denna behandling framgår av tabellen nedan. De uppgifter som behandlas är de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå Ändamålen nedan, exempelvis uppgift om namn och e-postadress (”Personuppgifterna”). Ergostore är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Ändamål
Rättslig grund
Tillhandahålla våra utskick (nyhetsbrev, kampanjbrev, andra utskick och annan dokumentation) till och hålla kontakten med den som begärt sådana utskick.
Fullgörande av avtal.
Tillhandahålla våra nyhetsbrev, kampanjbrev och andra utskick till sådana som inte anmält sig till utskicken.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att bedriva och marknadsföra vår verksamhet och våra produkter.
Administration av anmälningar till våra event.
Fullgörande av avtal.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi vill ge dig bästa möjliga upplevelse och se till att du har glädje av våra tjänster i dag, i morgon och i framtiden. För att göra detta behöver vi samla in vissa personuppgifter, så att vi ska kunna leverera en fantastisk och personlig service som är anpassad speciellt för din organisation. De personuppgifter som vi samlar in är: för- och efternamn, mailadress, mobilnummer, telefonnummer, adress, ort och postnummer, titel, samt arbetsgivare/företag. I vissa fall kan vi dessutom be dig om ytterligare information relaterad till arbetet, som företagsstorlek och bransch. Vi kan samla in dina personuppgifter när du registrerar dig för att erhålla någon av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av Ergostore, men personuppgifter samlas även in när du registrerar dig på nyhetsbrev, tävlingar, whitepapers, onlineseminarier, konferenser och event.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Avseende våra utskick (Ändamål 1-2) kommer vi att behandla Personuppgifterna fram till att du avslutar din prenumeration eller motsätter dig fortsatta utskick. Detta kan du naturligtvis göra när som helst. I dessa fall kommer du inte längre att motta utskick från oss. Behandlingen av Personuppgifterna kommer att upphöra, med undantag för den behandling som är nödvändig för att säkerställa att du inte i framtiden tar emot nyhetsbrev och/eller kampanjutskick. Den rättsliga grunden för sådan behandling är vårt berättigade intresse att undvika oönskade utskick. Om du motsätter dig den behandlingen kommer behandlingen av Personuppgifterna att upphöra snarast, förutsatt att vi inte är förpliktigade att fortsätta behandla Personuppgifterna. För det fall du gör detta kan vi dock tyvärr inte garantera att du inte i framtiden mottar ett utskick från oss. Behandlingen avseende administrationen av våra event (Ändamål 3) kommer att pågå så länge det är nödvändigt för att fullgöra din begäran, dvs. möjliggöra ditt besök vid vårt event, samt att få fortsatt relevant innehåll från oss.
Varför behöver vi dina personuppgifter?
För att kunna uppfylla ovannämnda ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att kunna erbjuda och informera om våra produkter och tjänster. Detta sker löpande och tillsvidare, via brev, telefonsamtal, sms eller epostutskick. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra evenemang, produkter och tjänster, samt kampanjer. Om du inte gör något så kommer du fortsätta att få våra nyhetsbrev som gör att du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer hos oss, ta del av erbjudanden, få inbjudan till event och mycket mer. Om du inte vill få våra utskick så avanmäler du dig.
Delning av personuppgifterna
Vi kan komma att dela Personuppgifterna med de parter som vi anlitar för att uppnå Ändamålen (t.ex. för extern lagring eller för utskick av nyhetsbrev). En sådan tredje part kan vara belägen i ett land utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här.
Dina rättigheter
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Ergostore via info@ergostore.se eller genom att ringa oss på +nnnnnnnn. Du kan även kontakta oss om du vill utöva någon av de rättigheter du har enligt GDPR som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar:

Rätt till tillgång
– Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen.

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få Personuppgifterna rättade. Med beaktande av Ändamålen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 i GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 i GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Ergostores berättigade intresse av behandlingen.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.